Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

II sednica Skupštine opštine Kovačica

Дана 17. септембра 2020. године у великој сали за седнице у згради општине одржана је II седница Скупштине општине Ковачица са следећим дневним редом :

Разматрање Предлога Решења о престанку мандата одборнику Скупштине општине Ковачица;

Разматрање Предлога Решења о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Ковачица;

Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о спровођењу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.г.;

Разматрање предлога Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћење извршења уговора о набавкама за наручиоце: Општинска управа Ковачица, Кабинет председника Општине Ковачица, и Скупштина општине Ковачица;

Разматрање предлога Правилника о дисциплинској одговорности и одговорности за штету;

Разматрање предлога Правилника о тестирању запослених у Општинској управи Општине Ковачица на алкохол и друга средства зависности;

Разматрање предлога решења о избору локалног омбудсмана;

Разматрање предлога Решења о резрешењу и именовању Штаба за ванредне ситуације за територију Општине Ковачица;

Разматрање предлога Извештаја о извршењу буџета Општине Ковачица за период јануар – јун 2020.г.

Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању надзорног одбора ЈКП „Банат“ Уздин;

Разматрање предлога Решења о разрешењу в. д. директора ЈКП „Банат“ Уздин;

Разматрање предлога Решења о именовању в. д. директора ЈКП „Банат“ Уздин;

Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора Гимназије „Михајло Пупин“ Ковачица;

Разматрање предлога Решења о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП “Пословно рекреативни центар Релакс“Ковачица;

Разматрање предлога Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈП “Пословно рекреативни центар Релакс“Ковачица;

Разматрање Предлога Решења о образовању и именовању Комисије за утврђивање услова и поверавања комуналне делатности зоохигијене на територији општине Ковачица;

Разматрање Предлога Решења о образовању и именовању Комисије за анализу и праћење питања у вези радних зона на територији општине Ковачица;

Разматрање Предлога Решења о образовању Комисије за анализу и праћење питања у вези управљања комуналним отпадом на територијии општине Ковачица.

Разматрање Предлога Решења о образовању и именовању комисије за анализу пословања ЈП „ПОСЛОВНО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР РЕЛАКС“,

Разматрање и усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ковачица за период од 01.01.2020.г. до 31.03.2020.г.

Разматрање и усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ковачица за период од 01.01.2020.г. до 30.06.2020.г.

Разно