Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

X sednica Skupštine opštine Kovačica

Usvojen rebalans II, Lokalni akcioni plan za mlade, osnovan Opštinski savet roditelja…

 

Danas je održana 10. sednica Skupštine opštine Kovačica. Pred odbornicima našlo se dvadeset tačaka dnevnog reda, a u okviru prve tačke razmatrao se Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2021.godinu, odnosno, rebalans dva. Sednici je prisustvovao 21 odbornik, dok je sedmoro bilo odsutno.

Druga tačka ticala se razmatranja predloga Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Kovačica za period januar – septembar 2021.g. i konsolidovanog izveštaja, a treća razmatranja predloga Odluke o ustupanju obavljanju dela poslova pravobranilaštva gradu Pančevu.

Konstatovano je da je budžet planiran u visini realnih mogućnosti ostvarenja prihoda pa su u izveštajnom periodu januar – septembar ove godine izmirivane sve obaveze budžetskih korisnika u skladu sa rokovima.

U izveštajnom periodu 2021. godine realizovan je deo sredstava za vodovodnu mrežu u Crepaji, uređenje atarskih puteva, deo sredstava je usmeren za sportsku halu i kapitalno održavanje muzeja u Idvoru, dok preostale planirane investicije se realizuju do kraja godine.

 

Po četvrtoj tački dnevnog reda odbornici su razmatrali predlog Odluke o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu, Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Kovačica. Peta tačka ticala se razmatranja predloga Odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Kovačica.

Po petoj tački navodi se da je razlog za izradu Izmena i dopuna Plana je razrešenje uočenih neslaganja u predmetnoj planskoj dokumentaciji kao i preispitivanje pravila uređenja i građenja u delu uočenih tehničkih neusklađenosti, čime će se omogućiti nedvosmisleno tumačenje odredbi za sprovođenje i efikasnija realizacija planiranih sadržaja i preispitivanje postojećih planskih rešenja, a sve u cilju stvaranja planskih uslova za izdavanje dozvola za izgradnju u skladu sa Zakonom o planiranju i uz poštavanje urbanističkih parametara.

Izmene i dopune će se sastojati u:

  1. zabrani izgradnje industrijskih i sličnih objekata koji mogu uticati na kvalitet života građana, i to u pojasu od 500m od granice susednih zona stanovanja i centralnih sadržaja (limitiran razvoj uz pojačane mere zaštite);
  2. preispitivanju planskih rešanja – sadržaja u delu uočenih neusklađenosti sa PPO Kovačica (npr. izgradnja farmi);
  3. definisanju parametara (pravila građenja) za postojeće sadržaje koji će biti u suprotnosti sa novom izmenom;
  4. korekciji drugih neusklađenosti.

Po redu 6. tačka ticala se razmatranja predloga Odluke o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu  Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“;

Odbornici su takođe razmatrali predloga Odluke o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije za vetropark „Kovačica“ I predloge i  Pravilnika o uslovima i načinu na koji opština Kovačica može primati donacije u okviru 7. i 8. tačke.

Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o naknadama za rad Komisije za sprovođenje postupka komasacije u katastarskoj opštini Debeljača, opština Kovačica bila je 9. tačka dnevnog reda desete sednice SO Kovačica.

Razmatrana su i dva strateška dokumenta, i to predlog Plana javnog zdravlja opštine Kovačica za period 2021-2025 godine i predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Kovačica za period od 2022. do 2026. godine u okviru 10. I 11. tačke dnevnog reda.

U okviru 12. I 13. Tačke dnevnog reda razmatralo se o programima, izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Samoš“ Samoš za 2021.godinu i Javnog komunalnog preduzeća „Elan“ Kovačica za 2021.g.

U okviru 14. Tačke dnevnog reda odbornici Skupštine opštine Kovačica razmatrali su Izveštaje o radu i Finansijski izveštaja PU „Kolibri“ Kovačica za radnu 2020/2021. i Godišnji plan rada za radnu 2021/2022.

Razmatranje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 01.01.2021.g. do 30.06.2021.godine  je bila 15. tačka dnevnog reda, a razmatranje predloga Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.godinu na teritoriji opštine Kovačica 16. tačka dnevnog reda.

Pored navedenog, u okviru 17. tačke dnevnog reda razmatrao se predlog Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Kovačica. Savet roditelja čine predstavnici svih obrazovnih institucija sa teritorije opštine Kovačica, uključujući i Predškolsku ustanovu Kolibri.

Poslednje tri tačke dnevnog reda, ticale su se razmatranja predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju jednog članova školskih odbora Osnovne škole „Sveti Georgije“ Uzdin,  Gimnazije „Mihajlo Pupin“ Kovačica i Osnovne škole „Moša Pijade“ Debeljača.

Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno.