Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

24. априла 2020.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNOP 8/2020

ОПШТИНА КОВАЧИЦА Маршала Тита 50, Ковачица Број: 13-404-42-8/20 Датум: 24.04.2020. године На  основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС” број 124/2012,14/15 и 68/15), о б ј а в љ у ј е   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНОП 8/2020  Наручилац: Општине Ковачица Маршала Тита 50, Ковачица ПИБ: 100988231 МАТ.БРОЈ: 08154295 Интернет страница:www.kovacica.org емаил: vladana.genc@kovacica.org, Врста наручиоца: Државни орган Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка радова у отвореном поступку. Врста предмета јавне набавке : Набавка радова. …