Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Statut Opštine

Na osnovu člana 191. Ustava Republike Srbije ( „Sl.glasnik RS“ br.98/06), člana 11. 19. i 100. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ br. 129/07), člana  20. Zakona o finasiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 96/06) i člana 99. Statuta opštine Kovačica („Sl.list opštine Kovačica „ br.5/02, 10/02 i 16/04) Skupština opštine Kovačica, na  sednici održanoj dana 14.07.2008. donosi:

S T A T U T

OPŠTINE KOVAČICA

I.  OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom u skladu sa zakonom uređuju se: poslovi Opštine Kovačica (u daljem tekstu: Opština) i način njihovog ostvarivanja; broj odbornika Skupštine opštine; organizacija i rad organa i službi; način upravljanja građana poslovima iz nadležnosti Opštine; osnivanje i rad Mesne zajednice i drugih oblika mesne samouprave; uslovi za pokretanje građanske inicijative, kao i druga pitanja od značaja za Opštinu.

Član 2.

Opština je osnovna teritorijalna jedinica urvđena Zakonom u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava.

 

 

Član 3.

Teritoriju Opštine Kovačica čine područja naseljenih mesta, odnosno katastarskih opština koje ulaze u njen sastav, i to:

Red.br.
Naseljeno mesto
Katastarska opština
 1.   Kovačica   Kovačica
 2.   Debeljača   Debeljača
 3.   Crepaja   Crepaja
 4.   Padina   Padina
 5.   Samoš   Samoš
 6.   Idvor   Idvor
 7.   Uzdin   Uzdin
 8.   Putnikovo   Uzdin

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 4.

Opština ima svojstvo pravnog lica, u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Sedište Opštine je u Kovačici, ul. M.Tita br. 50.

Član 5.

Organi Opštine u vršenju poslova iz svog delokruga koriste pečat.

Opština ima pečat okruglog oblika, sa tekstom: „Republike Srbija – Autonomna Pokrajina Vojvodina  – Opština Kovačica“, a u središnjem delu je grb Republike Srbije, ispod koga piše reč „Kovačica“ koja predstavlja sedište Opštine.

Tekst pečata ispisan je na srpskom jeziku, ćirilicom i latinicom, kao i na: slovačkom, mađarskom i rumunskom jeziku i njihovim pismima.

Skupština Opštine bliže će urediti posebnim aktom način korišćenja pečata Organa opštine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 6.

Opština samostalno obavlja poslove iz svog izvornog delokruga, kao i poverene poslove iz okvira prava i dužnosti Republike i Pokrajine u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Član 7.

O poslovima Opštine građani odlučuju: preko svojih izbranih predstavnika u Skupštini opštine, putem građanske inicijative, zbora građana i referendumom, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 8.

Opština može za ostvarivanje svojih prava i dužnosti i za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva osnovati preduzeća, ustanove i druge organizacije koje vrše javnu službu u skladu sa Zakonom i aktima Skupštine opštine.

Opština može ugovorom, na načelima konkurencije i javnosti, poveriti pravnom ili fizičkom licu obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

Organi Opštine su: Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava.

Član 10.

Rad organa Opštine dostupan je javnosti, osim u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

Član 11.
Opština može da sarađuje i udružuje se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa razvoja, kao i drugih potreba od zajedničkog interesa i radi njihovog ostvarivanja može udruživati sredstva i obrazovati zajedničke organe, preduzeća, ustanove i druge organizacije i službe, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Opština može sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu s Ustavom i zakonom.
Odluku o uspostavljanju saradnje, odnosno zaključenju sporazuma o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave druge države, donosi Skupština opštine, uz saglasnost Vlade.
Opština može osnivati svoja udruženja, u skladu s Ustavom i Zakonom.
Organi Opštine mogu sarađivati sa nevladinim organizacijama, humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama, u interesu Opštine i njenog stanovništva.

 

 

II. SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA I PISMA U OPŠTINI

Član 12.
Utvrđuje se da su u opštini Kovačica u službenoj upotrebi, u radu pred organima Opštine, srpski jezik i ćirilično pismo, a istovremeno i latinično pismo, slovački jezik i njegovo pismo, mađarski jezik i njegovo pismo i rumunski jezik i njegovo pismo, na način utvrđen Ustavom Republike Srbije, Statutom AP Vojvodine i Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma.
Svako ima pravo da u postupku pred organima Opštine, ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama koje u vršenju javnih ovlašćenja rešavaju o njegovim pravima i dužnostima, upotrebljava svoj jezik i da se u tom postupku upoznaje sa činjenicama na svom jeziku, u skladu sa zakonom.

III. SIMBOLI I DAN OPŠTINE

Član 13.
Opština može imati simbole.
Posebnom Odlukom Skupštine opštine utvrđuje se sadržina i izgled simbola, način I uslovi pod kojima se simboli mogu upotrebljavati, a uz saglasnost nadležnog ministarstva.
Član 14.
Dan Opštine je 3. oktobar.
Dan Opštine obeležava se prigodnim manifestacijama.
Član 15.
Opština ustanovljava nagrade i priznanja.
Vrsta nagrada i priznanja, uslovi i način njihovog dodeljivanja utvrđuju se posebnom odlukom Skupštine opštine.

IV. POSLOVI OPŠTINE

Član 16.
Opština, preko svojih organa, u skladu s Ustavom i Zakonom:
1) donosi programe razvoja;
2) donosi urbanističke planove;
3) donosi budžet i završni račun;
4) utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
5) uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i distribucija vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, održavanje čistoće u gradovima i naseljima, održavanje deponija, uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javna rasveta, uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanje i dr.), kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje;
6) stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;
7) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
8) donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
9) donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u jedinici lokalne samouprave;
10) uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
11) stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
12) uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
13) uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju autotaksi prevoza putnika;
14) uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji opštine, kao i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
15) osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
16) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
17) osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite i prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica, utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite, utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti i obavlja poslove državnog staratelja;
18) organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za opštinu, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za opštinu i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
19) organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
20) donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
21) uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
22) stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
23) podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
24) stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
25) upravlja imovinom opštine i koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
26) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
27) organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
28) obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad;
29) pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji;
30) podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
31) organizuje službu pravne pomoći građanima;
32) stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa;
33) utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine;
34) stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine, osniva televizijske i radio-stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u opštini u službenoj upotrebi, kao i radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji nije u službenoj upotrebi, kada takvo izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava;
35) propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;
36) obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti opštine;
37) uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
38) uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;
39) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i statutom.
Član 17.
Pojedini poslovi državne uprave zakonom se mogu poveriti Opštini, u interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa za život i rad.
Sredstva za obavljanje poverenih poslova obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u skladu sa vrstom i obimom poslova.
Član 18.
Opština obavlja kao poverene poslove pojedine poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti, prosvete, zdravstva, zaštite životne sredine, rudarstva, prometa robe i usluga, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom.

 

 

V  IMOVINA OPŠTINE

Član 19.
Opština ima svoju imovinu.
Opština imovinom samostalno upravlja u skladu sa Zakonom.
Posebnom odlukom Skupštine opštine urediće se postupak i uslovi raspolaganja imovinom Opštine u skladu sa Zakonom.

VI  FINANSIRANJE POSLOVA OPŠTINE

Član 20.
Opština ima budžet u kome se iskazuju svi njeni prihodi i rashodi.
Sredstva za finansiranje opštine obezbedjuju se u budžetu Opštine.
Budžet Opštine donosi se za jednu kalendarsku godinu.
Na kraju godine donosi se završni račun.
Budžet i završni račun donose se u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Član 21.
Sredstva budžeta Opštine obezbedjuju se iz izvornih i ustupljenih javnih prihoda u skladu sa Zakonom.
Javni prihodi iz stava 1. ovog člana su: takse, naknade, porezi i ostali javni prihodi u skladu sa Zakonom.
Prihod opštine su i sredstva prikupljena opštinskim i mesnim samodoprinosom.

Član 22.
Opština se može obratiti Republici sa zahtevom za obezbedjenje dopunskih sredstava, ukoliko nije u mogućnosti da tokom godine izvornim i ustupljenim javnim prihodima obezbedi finansiranje poslova.
Finansiranje Opštine kao i uslovi i postupak pod kojim se Opština može zaduživati uredjuju se Zakonom

VII SAMODOPRINOS

Član 23.
Odluku o uvođenju samodoprinosa građani donose referendumom, u skladu sa propisima kojima je uređen postupak neposrednog izjašnjavanja građana.
Posebnom Odlukom o obrazovanju Mesnih zajednica će se bliže urediti postupak, način i uslovi donošenja odluke o uvodjenju samodoprinosa.
Član 24.
Odluka o uvodjenju samodoprinosa sadrži podatke koji se odnose na:
1) potrebe, odnosno namene za koje se sredstva prikupljaju;
2) područje na kome se sredstva prikupljaju;
3) vreme za koje se sredstva prikupljaju;
4) ukupan iznos sredstava koja se prikupljaju;
5) obveznike, način i rokove izvršavanja samodoprinosa, kao i lica koja se oslobađaju te obaveze;
6) visinu samodoprinosa (osnovica, proporcionalna stopa i dr.);
7) način vođenja evidencije o sredstvima;
8) iznos i jedinicu mere preračunavanja kada se samodoprinos izražava u radu, prevozničkim i drugim uslugama;
9) način ostvarivanja nadzora građana u namenskom korišćenju sredstava;
10) način vraćanja sredstava koja se ostvare iznad iznosa koji je odlukom određen.
Skupština opštine utvrđuje predlog odluke na način i u postupku predviđenom za donošenje Statuta jedinice lokalne samouprave.
Inicijativu za donošenje odluke građani, odnosno odbornici podnose u skladu sa Statutom.
Uz inicijativu se podnosi i program kojim se utvrđuju izvori, namena i način obezbeđivanja ukupnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta koji je predmet odluke.

Član 25.
Odluku donose građani koji imaju izborno pravo i prebivalište na području na kome se sredstva prikupljaju.
Odluku donose i građani koji nemaju izborno pravo i prebivalište na području na kome se prikupljaju sredstva, ako na tom području imaju nepokretnu imovinu, a sredstvima se poboljšavaju uslovi korišćenja te imovine.
Odluka se smatra donetom kada se za nju izjasni većina od ukupnog broja građana iz st. 1. i 2. ovog člana.
Član 26.
Odluka se objavljuje na način na koji se objavljuju akti Skupštine opštine.
Član 27.
Odluka sa spiskom građana koji su u obavezi da plaćaju samodoprinos dostavlja se isplatiocu čije je sedište van područja na kome se sredstva prikupljaju.
Član 28.
Samodoprinos se može izraziti u novcu, robi, radu, prevozničkim i drugim uslugama, zavisno od potreba i mogućnosti građana.
Za građane iz člana 25. stav 2. ovog Statuta samodoprinos se utvrđuje prema vrednosti imovine, odnosno prihoda od te imovine.
Član 29.
Osnovica samodoprinosa uređuje se odlukom.
Ako odlukom nije drukčije određeno, osnovicu samodoprinosa čine zarade (plate) zaposlenih, prihodi od poljoprivrede i šumarstva i prihodi od samostalne delatnosti, na koje se plaća porez na dohodak građana u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana, penzije ostvarene u zemlji i inostranstvu, odnosno vrednost imovine na koju se plaća porez na imovinu, u skladu sa zakonom koji uređuje porez na imovinu.
Član 30.
Samodoprinos se ne može uvoditi na primanja i imovinu koji su zakonom izuzeti od oporezivanja.
Penzioneri mogu dobrovoljno uplaćivati samodoprinos po osnovu penzija ostvarenih u zemlji i inostranstvu na osnovu pisane izjave.
Član 31.
Obračun i naplata samodoprinosa vrši se na način i u rokovima određenim odlukom, osim u slučaju kada se obračun vrši sistemom poreza po odbitku. U slučaju kada se obračun vrši sistemom poreza po odbitku, obaveza je isplatioca da prilikom svake isplate odgovarajućeg prihoda, obračuna i uplati samodoprinos na taj prihod.
Ako se obračun i izvršenje naplate odlukom ne urede na drugi način, obračun i naplatu samodoprinosa iz ličnog primanja, od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja i drugih ličnih primanja, odnosno prihoda na koje se plaća porez u procentu od svakog ostvarenog bruto prihoda, dužni su da vrše isplatioci tih ličnih primanja, odnosno prihoda, istovremeno sa uplatom odgovarajućih poreza i doprinosa, a iz penzija – prilikom njihovog obračuna.
Član 32.
Stopa samodoprinosa je proporcionalna i određuje se odlukom.
Olakšice i oslobođenja u plaćanju samodoprinosa utvrđuju se odlukom.
Član 33.
U pogledu načina utvrđivanja samodoprinosa, obračunavanja, zastarelosti, naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.
Član 34.
Novčana sredstva koja se prikupljaju na osnovu odluke o samodoprinosu prihod su budžeta opštine i strogo su namenskog karaktera.

VIII SKUPŠTINA OPŠTINE

Član 35.
Skupština opštine, u skladu sa Zakonom:
1) donosi statut opštine i poslovnik skupštine;
2) donosi budžet i završni račun Opštine;
3) utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
4) donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
5) donosi urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
6) donosi propise i druge opšte akte;
7) raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
8) osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
9) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
10) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
11) postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
12) bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
13) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu;
14) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
15) donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
16) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
17) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
18) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine;
20) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.
Član 36.
Skupština opštine ima 39 odbornika.
Odbornici se biraju na 4 godine.
Izbor odbornika obavlja se u Opštini kao jedinstvenoj izbornoj jedinici.
Član 37.
Odbornik ne može biti zaposleni u opštinskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno postavlja Skupština opštine.
Ako zaposleni u opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.
Danom potvrđivanja odborničkog mandata licima koje je imenovala, odnosno postavila Skupština opštine, prestaje funkcija na koju su imenovani, odnosno postavljeni.
Propisi kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, ne isključuju primenu odredaba ovog zakona o poslovima koji su određeni kao nespojivi sa funkcijom odbornika skupštine opštine.
Član 38.
Odbornici imaju pravo da od opštinskih organa, organizacija I službi dobijaju obaveštenja potrebna za obavljanje njihove funkcije, kao I da pokreću pitanja iz nadležnosti Skupštine opštine u skladu sa Zakonom.
Član 39.
Odbornik ima pravo na zaštitu mandata, uključujući I sudsku zaštitu koja se ostvaruje shodnom primenom Zakona kojim se uredjuje zaštita izbornog prava u izbornom postupku.
Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili davanje glasa u Skupštini opštine, u skladu sa Zakonom.
Član 40.
Predsednik Skupštine opštine organizuje rad Skupštine, saziva I predsedava njenim sednicama I obavlja druge poslove utvrdjene Zakonom I ovim Statutom.
Predsednik Skupštine opštine bira se iz reda odbornika, na vreme od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine u skladu sa Zakonom.
Predsednik Skupštine opštine  može biti razrešen I pre isteka vremena za koje je izabran, na isti način na koji se i bira.
Postupak predlaganja kandidata za predsednika Skupštine opštine utvrdjuje se Poslovnikom Skupštine opštine.
Član 41.
Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja.
Skupština opštine ima 4 potpredsednika kao predstavnike nacionalnih zajednica čiji je jezik u službenoj upotrebi u skladu sa Statutom, od kojih je jedan po funkciji zamenik predsednika Skupštine opštine.
Zamenik predsednika I potpredsednici Skupštine opštine biraju se I razrešavaju na isti način kao I predsednik Skupštine opštine.
Član 42.
Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslove u vezi sa sazivanjem I održavanjem sednica skupštine I njenih radnih tela I rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.
Član 43.
Sekretar Skupštine opštine postavlja se na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine I može biti ponovo postavljen.
Za sekretara Skupštine može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave I najmanje 3 godine radnog iskustva.
Skupština opštine može, na predlog predsednika Skupštine razrešiti sekretara I pre isteka mandata.
Član 44.
Skupština opštine može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika u skladu sa zakonom.
O pitanjima iz čl. 35. tačke 1. 2. 4. 7. 10. 11. 12. i 15. kao i iz čl.51 , čl.75 ,  i čl. 86. ovog statuta Skupština opštine odlučuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
O drugim pitanjima iz čl. 35. ovog Statuta Skupština opštine odlučuje većinom glasova prisutnih odbornika.
Član 45.
Sednicu Skupštine opštine saziva Predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.
Predsednik Skupštine je dužan da sednicu sazove na zahtev predsednika Opštine, Opštinskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.
Ako predsednik Skupštine ne sazove sednicu u roku iz stava 2. ovog člana, sednicu može sazvati podnosilac zahteva, a predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva.
Predsednik Skupštine može odložiti sednicu koju je sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad, a u drugim slučajevima o odlaganju sednice odlučuje Skupština.
Član 46.
Sednice skupštine opštine su javne.
Skupština opštine može odlučiti da sednica skupštine ne bude javna iz razloga bezbednosti i drugih razloga utvrđenih Zakonom.
Član 47.
Skupština opštine  obrazuje savete i komisije radi razmatranja pitanja iz njene nadležnosti i to:
-Savet za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine
-Savet za privredu, malu privredu i razvoj
-Savet za finansije i budžet
-Savet za razvoj I zaštitu lokalne samouprave
– Savet za medjunacionalne odnose.
-Savet za kulturu, obrazovanje, omladinu, sport i društvene delatnosti
-Savet za poljoprivredu i stočarstvo
-Savet za zdravstvo i prevenciju bolesti zavisnosti
-Savet za bezbednost saobraćaja
-Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativno-pravnu delatnost
-Komisija za mandatno – imunitetska pitanja
-Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, radne odnose, društvena priznanja i odlikovanja
-Komisija za predstavke i žalbe
-Komisija za ravnopravnost polova
– Komisija za posredovanje u rešavanju sporova – mirovno veće.
Za članove saveta I komisija, pored odbornika bira se i odredjeni broj gradjana.
Članovi saveta i komisija biraju se na 4 godine, stim što mogu biti razrešeni i pre isteka ovog vremena.
Radna tela se obrazuju posebnom odlukom skupštine kojom se utvrdjuje I njihov delokrug, sastav, način i vreme na koje se biraju.
Skupština opštine može posebnim aktom obrazovati I druga stalna I povremena radna tela radi pretresanja odredjenih pitanja iz svoje nadležnosti.

 

 

IX  IZVRŠNI ORGANI OPŠTINE

1.    PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE

Član 48
Izvršni organi opštine su Predsednik Opštine i Opštinsko veće.
Član 49
Predsednika Opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.
Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za funkciju Predsednika opštine.
Kandidat za Predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika Predsednika opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština opštine na isti način kao Predsednika opštine.
Predsedniku opštine i zameniku Predsednika opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.
Predsednik opštine i zamenik Predsednika opštine su na stalnom radu u Opštini.
Član 50.
Predsednik opštine:
1) predstavlja i zastupa Opštinu;
2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština;
3) naredbodavac je za izvršenje budžeta;
4) usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
5) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, Statutom ili Odlukom Skupštine;
6) vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima opštine.
Član 51.
Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i članovi opštinskog veća čiji je broj utvrđen ovim statutom  i koje bira skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.
Opštinsko veće ima 11 članova koje Skupština opštine bira na predlog Predsednika opštine.
Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za Predsednika opštine.
Kada odlučuje o izboru Predsednika opštine, Skupština opštine istovremeno odlučuje o izboru zamenika Predsednika opštine i članova Opštinskog veća.
Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća.
Zamenik Predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.
Članovi Opštinskog veća koje bira Skupština opštine ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti opštine.
Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.
Odlukom о Opštinskom veću odrediće se radno pravni status članova Opštinskog veća.
Član 52.
Opštinsko veće:
1) predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine;
3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
4) vrši nadzor nad radom opštinske uprave, poništava ili ukida akte opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi skupština opštine;
5) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
6) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
7) postavlja i razrešava načelnika opštinske uprave,
Član 53.
Predsednik opštine predstavlja opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.
Predsednik opštine je odgovoran za zakonitost rada opštinskog veća.
Predsednik opštine je dužan da obustavi od primene odluku opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.
Opštinsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova.
Opštinsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili statutom opštine za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.
Organizacija, način rada i odlučivanja opštinskog veća, detaljnije se uređuje njegovim poslovnikom, u skladu sa ovim zakonom i ovim statutom.
Član 54.
Predsednik opštine i opštinsko veće redovno izveštavaju skupštinu opštine, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine opštine.
Član 55.
Predsednik opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.
O predlogu za razrešenje predsednika opštine mora se raspravljati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku skupštine.
Ako skupština ne razreši predsednika opštine, odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenje predsednika opštine, pre isteka roka od šest meseci od odbijanja prethodnog predloga.
Član 56.
Razrešenjem predsednika opštine prestaje mandat zamenika predsednika opštine i opštinskog veća.
Zamenik Predsednika opštine, odnosno član opštinskog veća, mogu biti razrešeni pre isteka vremena na koje su birani, na predlog Predsednika opštine ili najmanje jedne trećine odbornika, na isti način na koji su izabrani.
Istovremeno sa predlogom za razrešenje zamenika Predsednika opštine ili člana Opštinskog veća, Predsednik opštine je dužan da Skupštini opštine podnese predlog za izbor novog zamenika Predsednika opštine ili člana Opštinskog veća, koja istovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru.
Predsednik opštine, zamenik Predsednika opštine ili član Opštinskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog Predsednika opštine, zamenika Predsednika opštine ili člana Opštinskog veća.
Član 57.
Prestankom mandata Skupštine prestaje mandat izvršnih organa Opštine, s tim da oni vrše tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost novog Predsednika opštine i Opštinskog veća, odnosno predsednika i članova privremenog organa ako je Skupštini mandat prestao zbog raspuštanja Skupštine.

X  OPŠTINSKA UPRAVA

Član 58.
Opštinska uprava:
1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;
2) izvršava odluke i druge akte skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine opštine;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće.
Član 59.
Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstveni organ.
Član 60.
Opštinskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik.
Za načelnika opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
U opštinskoj upravi obrazovanoj kao jedinstveni organ, za vršenje srodnih poslova, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice.
Član 61.
Načelnika opštinske uprave, postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.
Odlukom o Opštinskoj upravi urediće se način sprovodjenja postupka za postavljanje načelnika Opštinske uprave.
Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi raspoređuje načelnik.
Član 62.
Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa statutom opštine i aktom o organizaciji Opštinske uprave.
Član 63.
U Opštinskoj upravi postavljaju se pomoćnici Predsednika opštine za pojedine oblasti.
Pomoćnici predsednika opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave.
Pomoćnike Predsednika opštine postavlja i razrešava Predsednik opštine.
Predsednik opštine može imati i stručnjake iz drugih oblasti, koji će biti utvrdjeni Odlukom o Opštinskoj upravi.
Član 64.
Akt o organizaciji Opštinske uprave donosi Skupština opštine na predlog Opštinskog veća.
Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave donosi načelnik uz saglasnost Opštinskog veća.
Član 65.
Opštinska uprava u obavljanju upravnog nadzora može:
1) naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku;
2) izreći mandatnu kaznu;
3) podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
4) izdati privremeno naređenje, odnosno zabranu;
5) obavestiti drugi organ, ako postoje razlozi, za preduzimanje mera za koji je taj organ nadležan;
6) preduzeti i druge mere za koje je ovlašćena Zakonom, propisom ili opštim aktom.
Ovlašćenja i organizacija za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, bliže se uređuju odlukom Skupštine opštine.
Član 66.
U postupku pred Opštinskom upravom, u kome se rešava o pravima, obavezama i interesima građana i pravnih lica, primenjuju se propisi o upravnom postupku.
Član 67.
Opštinsko veće rešava sukob nadležnosti između Opštinske uprave i drugih preduzeća, organizacija i ustanova kad na osnovu odluke Skupštine opštine odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka, kao i između Opštinskih uprava za pojedine oblasti.
Načelnik opštinske uprave rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica.
Poslove Opštinske uprave koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i interesa građana i pravnih lica mogu obavljati lica koja imaju propisanu školsku spremu, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i odgovarajuće radno iskustvo, u skladu sa Zakonom i drugim propisom.
Član 68.
O izuzeću načelnika Opštinske uprave, rešava Opštinsko veće.
O izuzeću službenog lica u Opštinskoj upravi rešava načelnik.

XI  NEPOSREDNO UČEŠĆE GRADJANA U OSTVARIVANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 69.
Oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave su: građanska inicijativa, zbor građana i referendum.
Oblici neposredne samouprave iz stava 1. ovog člana uređuju se Zakonom i ovim Statutom.
Član 70.
Građani putem građanske inicijative predlažu Skupštini opštine donošenje akta kojim će se urediti određeno pitanje iz nadležnosti Opštine, promenu statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa Zakonom i Statutom.
O predlogu iz stava 1. ovog člana, Skupština je dužna da održi raspravu i da dostavi obrazložen odgovor građanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga.
Broj potpisa građana potreban za punovažno pokretanje građanske inicijative, ne može da bude manji od 10% birača.
Član 71.
Zbor građana se saziva za deo teritorije Opštine utvrđen Statutom.
Zbor građana raspravlja i daje predloge o pitanjima iz nadležnosti organa Opštine.
Zbor građana većinom glasova prisutnih usvaja zahteve i predloge i upućuje ih Skupštini ili pojedinim organima i službama Opštine.
Organi i službe Opštine dužni su da u roku od 60 dana od održavanja zbora građana, razmotre zahteve i predloge građana i o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovarajuću odluku ili meru i o tome obaveste građane.
Način sazivanja zbora građana, njegov rad, kao i način utvrđivanja stavova zbora uređuje se Statutom i odlukom Skupštine opštine.
Član 72.
Skupština opštine može na sopstvenu inicijativu da raspiše referendum o pitanjima iz svoje nadležnosti.
Referendum o pitanju iz svoje nadležnosti Skupština opštine dužna je da raspiše na predlog koji podnese najmanje 10% birača od ukupnog biračkog tela u Opštini, na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom.
Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila većina građana koja je glasala, pod uslovom da je glasalo više od polovine ukupnog broja građana.
Odluka doneta na referendumu je obavezna, a Skupština opštine je ne može staviti van snage, niti izmenama i dopunama menjati njenu suštinu u narednom periodu od godinu dana od dana donošenja odluke.

Član 73.
Organi i službe Opštine dužni su da obaveštavaju javnost o svom radu preko sredstava javnog informisanja i na drugi prikladan način.
Organi i službe Opštine dužni su da građanima u ostvarivanju njihovih prava i obaveza daju potrebne podatke, objašnjenja i obaveštenja.
Organi i službe Opštine dužni su da svima omoguće podnošenje pritužbi na svoj rad i na nepravilan odnos zaposlenih.
Na podnete pritužbe organi i službe Opštine dužni su da odgovore u roku od 30 dana, ako podnosilac pritužbe zahteva odgovor.

 

 

XII MESNA SAMOUPRAVA

Član 74.
Radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva u naseljenim mestima se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.
Mesna zajednica može se osnivati i za dva ili više naseljenih mesta.
Član 75.
Skupština opštine odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuje, i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.
Ova odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
Član 76.
Aktima mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave, u skladu sa ovim Statutom  i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje vrši, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.
Član 77.
Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz:
1) sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, uključujući i samodoprinos;
2) donacija;
3) prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću.
Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ Opštine.
Član 78.
Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i odlukom o osnivanju.
Član 79.
Odlukom Skupštine opštine, može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti Opštine, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava.
Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti opštinske uprave, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad opštinske uprave u mesnim zajednicama.
Poslove iz stava 2. ovog člana, način i mesto njihovog vršenja određuje predsednik opštine na predlog načelnika opštinske uprave.

XIV  GRAĐANSKI BRANILAC

Član 80.
U  opštini se može  ustanoviti zaštitnik građana koji je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata Opštine.
Nadležnost i ovlašćenja, način postupanja i izbora i prestanka dužnosti zaštitnika građana uređuje se  posebnom odlukom Skupštine opštine, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

XV OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Član 81.
U opštini se ustanovljava Opštinsko javno pravobranilaštvo, u skladu sa Zakonom o javnom pravobranilaštvu.
Član 82.
Opštinsko javno pravobranilaštvo vrši poslove zaštite imovinskih prava i interesa Opštine u skladu sa Zakonom i opštim aktima Opštine.
Opštinskog  javnog  pravobranioca imenuje i razrešava Skupština opštine.
Član 83.
Nadležnost i način postupanja, uslovi i način imenovanja opštinskog javnog pravobranioca uređuje se odlukom opštine u skladu sa Zakonom.
Član 84.
Na osnovu akta Opštinskog veća Opštinski javni pravobranilac  može da pokrene postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona i drugog opšteg akta Republike Srbije ili autonomne pokrajine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu.
Član 85.
Na osnovu akta Opštinskog veća Opštinski javni pravobranilac ima pravo žalbe Ustavnom sudu ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti opštine.

 

XVI SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

Član 86.
U opštini  se osniva  Savet za međunacionalne odnose, kao samostalno radno telo, koje čine predstavnici srpskog naroda i nacionalnih manjina, u skladu sa  Zakonom i ovim Statutom.
Predstavnike u Savetu za međunacionalne odnose mogu imati pripadnici srpskog naroda i nacionalnih manjina sa više od 1% učešća u ukupnom stanovništvu opštine.
Savet razmatra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom i ovim  statutom.
Delokrug, sastav, izbor članova i način rada Saveta za međunacionalne odnose uređuje se odlukom Skupštine opštine, koja se donosi većinom glasova od ukupnog broja odbornika u skladu sa Statutom.
Način predlaganja i izbora članova Saveta za međunacionalne odnose treba da obezbedi ravnomernu zastupljenost predstavnika srpskog naroda i nacionalnih manjina, s tim da niti srpski narod, niti jedna nacionalna manjina ne može imati većinu članova Saveta.
U slučaju nacionalnih manjina koje imaju svoje izabrane nacionalne savete, predstavnici nacionalnih manjina u Savetu se biraju na predlog Nacionalnog saveta.
Odluke Saveta za međunacionalne odnose donose se konsenzusom članova saveta.
Savet o svojim stavovima i predlozima obaveštava Skupštinu opštine koja je dužna da se o njima izjasni na prvoj narednoj sednici, a najkasnije u roku od 30 dana.
Skupština i izvršni organi Opštine su dužni da predloge svih odluka koji se tiču nacionalne ravnopravnosti prethodno dostave na mišljenje Savetu.
Savet za međunacionalne odnose ima pravo da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opšteg akta skupštine jedinice lokalne samouprave ako smatra da su njime neposredno povređena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina predstavljenih u Savetu za međunacionalne odnose i pravo da pod istim uslovima pred Vrhovnim sudom Srbije pokrene postupak za ocenu saglasnosti odluke ili drugog opšteg akta Skupštine opštine sa Statutom.

 

XVII SARADNJA I UDRUŽIVANJE OPŠTINE

Član 87.
Opština, njeni organi i službe, kao i preduzeća, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, ostvaruju saradnju i udružuju se sa drugim jedinicama lokalne samouprave i njenim organima i službama u oblastima od zajedničkog interesa i radi njihovog ostvarivanja mogu udruživati sredstva i obrazovati zajedničke organe, preduzeća, ustanove i druge organizacije i ustanove, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Opština može ostvarivati saradnju u oblastima od zajedničkog interesa sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave u drugim državama, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije, u skladu s Ustavom i Zakonom.

Član 88.
Radi unapređenja razvoja lokalne samouprave, njene zaštite i ostvarivanja zajedničkih interesa, Opština može osnivati svoje asocijacije.
Asocijacije opštine zastupaju interese svog članstva pred državnim organima, a posebno u postupku donošenja Zakona i drugih akata od značaja za zaštitu, unapređenje i finansiranje lokalne samouprave, kao i drugih propisa od značaja za ostvarivanje poslova Opštine.
Na osnivanje i rad asocijacija Opštine primenjuju se odredbe Zakona kojim se uređuje osnivanje i rad udruženja.

XVIII AKTI ORGANA OPŠTINE

Član 89.
Skupština opštine donosi Statut, program razvoja, urbanistički plan, budžet, završni račun, odluke, zaključke, preporuke i rešenja.
Predsednik opštine donosi rešenja i zaključke.
Opštinsko veće utvrđuje predloge odluka Skupštine opštine,donosi uputstva, pravilnike, rešenja, zaključke i druge akte u vršenju poslova iz svoje nadležnosti.
Opštinska uprava donosi pravilnike, naredbe,uputstva i rešenja.
Član 90.
U vršenju svoje nadležnosti,  organi opštine donosi propise samostalno, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, Zakonom, drugim propisom i ovim Statutom.
Prava i obaveze Opštine u vršenju poverenih nadležnosti i ovlašćenja Republike Srbije i autonomnih pokrajina u nadzoru nad vršenjem poverenih nadležnosti uređuju se Zakonom.
Član 91.
Odluke i drugi opšti akti koje donose organi Opštine stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom listu Opštine Kovačica, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije utvrđeno da ranije stupaju na snagu.

 

XIX PROMENA STATUTA

Član 92.
Predlog za promenu Statute mogu podneti građani ostvarivanjem narodne inicijative, u sladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Predlog za promenu Statuta može podneti najmanje 1/3 odbornika i Opštinsko veće.
Skupština opštine utvrdjuje predlog akta o promeni Statuta I organizuje  javnu raspravu koja ne može trajati manje od 15 dana.
Javna rasprava organizovaće se na sledeći način:
-Nacrt Statuta dostaviće se svim odbornicima SO Kovačica, Savetima mesnih zajednica i objaviti na sajtu Opštine Kovačica,
-Primedbe predloge i sugestije svi subjekti mogu dostaviti u pismenoj formi predsedniku Skupštine opštine Kovačica.
Član 93.
O promeni Statute Skupština opštine odlučuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

XX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 94.
Akti Skupštine opštine, Opštinskog veća i Opštinske uprave koji se odnose na organizaciju i rad ovih organa uskladiće se sa Zakonom i ovim Statutom u roku od šest meseci.
Član 95.
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje da važi Statut Opštine Kovačica ( „Sl. list opštine Kovačica“ br.5/02, 10/02 i 16/04).
Član 96.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Kovačica“.

REPUBLIKA SRBIJA                                                          PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AP VOJVODINA                                                                Jan Puškar
OPŠTINA KOVAČICA
SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA
Broj:06-32/08
Datum:14.07.2008.g.
K O V A Č I C A

Statut Opštine Kovačica